Основни цели на Дизайн Хъб Варна

Сдружението е учредено с цел да подпомага стремежа на Варна да отстоява своя авторитет в културното и икономическо пространство на България, черноморския регион и света. В този смисъл „Дизайн Хъб Варнасе стреми: да служи като фокусен център на синтез на наука и изкуство с цел на научни и промишлени изследвания за създаване, развитие и внедряване на водещи, иновативни технологии в продукти и реални приложения; да служи като свързващо звено между младите специалисти и българските и чужди компании, научни организации, проекти и програми; да подпомага и развива образованието в областта на дизайна; да организира и провежда обществени прояви свързани с популяризиране на дизайна като изложби, фестивали, изложения и други; да учредява стипендии за висше образование на младежи в сферите на дизайна и архитектурата; да работи за усъвършенстване на материална база – нова среда за обучение (иновативни лаборатории и работилници за практическо обучение на студенти, специализанти, докторанти, ученици и деца); да финансира двуезични издания на книги, статии, учебници, изследвания, популяризиращи знание в културната област и рекламиращи Варна и региона; да стимулира конкурсното начало за оформление на градски и природни пространства; да привлича и обединява усилията на сродни организации за осъществяване на общополезни културни каузи.

 

Концепция и философия

Основният фокус на всичко, което формира философията на Дизайн Хъб Варна е тук да се задържат талантливи млади хора. Идеята е да подберем и ангажираме едни от най-способните и млади специалисти в център за синтез на изкуство, технологии и наука. Център в който специалистите по промишлен дизайн се допълват от специалисти по кибернетика, роботика и програмиране. Така става възможно тенденциите при развитието на възобновяемите енергийни технологии, изкуственият интелект и науката за създаване на нови материали да се допълват от иновациите на дизайна в контекста на обща кръгова икономика. Всичко това ще бъде събрано в единен център за производство на умствен продукт. Продукт, разработен съвместно с развойните екипи на утвърдени международни компании. Ще трупат опит в работа по европейски и национални програми и проекти. Като крайната цел е те да придобият самочувствието, опита и уменията, които ще са им необходими утре, за да създадат силни български и световни брандове в различни области на дизайна и технологиите. Стремежът ни е Дизайн Хъб Варна да е част от движението към нов морал и благородство в социалните взаимоотношения с оглед устойчиво развитие на обществото ни.

 

Перспективи

Дизайн Хъб Варна (ДХВ) има амбиции и потенциал да се превърне в мултидисциплинарен културен и технологичен център със собствен творчески и научен кампус, с изследователски лаборатории и площадки за изпитания на образци, зали за събития и конференции. 

Изграждането на широка партньорска мрежа между ДХВ и местни, регионални, Европейски и световни организации със сродна дейност, е една от основните цели, заложена в самата идея за създаване на сдружението.

Друга важна задача, която поставя пред себе си ДХВ, е иницииране и организиране на международното събитие за изкуство, дизайн и технологии Дизайн Експо Варна (Design Expo Varna), което трябва да се превърне в един от мащабните форуми и най-яркият празник на дизайна в България. Събитието ще включва и награден конкурс за постижения в дизайна, конференции и семинари, връчване на стипендии за обучение по дизайн на най-талантливите студенти.

 

Структура

 1. Ръководен орган на ДХВ е Управителния съвет на сдружението, който пряко планира и управлява дейността по професионални направления и структурни отдели. 
 2. Направления:
 • Промишлен дизайн;
 • Архитектурен дизайн и градска среда;
 • Интериорен дизайн;
 • Дизайн на текстила;
 • Графичен дизайн.
 1. Допълнителни направления
 • Възобновяеми енергийни източници и технологии;
 • Морски технологии и съоръжения за спасяване, наблюдение и превенция на бедствия; 
 • Кибернетика, програмиране, роботика и изкуствен интелект;
 • Иновативни материали;
 • 3D и виртуални технологии;
 • Дизайн и технологии за приложение в медицината.
 1. Структурни отдели
 • Технически отдел;
 • ИТ и мрежова поддръжка;
 • Фестивали и конкурси;
 • Партньорство и Логистика; 
 • Обществени връзки.

 

Функции

Обща структура и дейност на ДХВ

Дизайн Хъб Варна е създаден като център за обучение и подкрепа на млади професионалисти чрез предоставяне на собствена среда за създаване и развитие на специализирани стартиращи компании. Освен това ДХВ е създаден за да служи като фокусен център за събиране, обработка и предоставяне на достъпна информация за конкретни проекти и поръчки за проектиране към професионалните общности на дизайнери, архитекти и научни специалисти, с цел формиране на подходящи и силни екипи за изпълнение на всяка конкретна задача. Центърът ще създава и развива своя база данни и ще улеснява намирането на подходящи изпълнители, производители и доставчици на стоки и услуги за изпълнение на всеки проект. ДХВ ще проектира и предлага свои собствени продукти с цел подпомагане на цялостната си дейност.